സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Tuesday, 1 May 2012

പ്രണയം

പ്രിയേ,എനിക്കു  കാണുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല
കാരണം ഞാന്‍ നിന്നെ മാത്രം കാണുന്നു.

പ്രിയേ,എനിക്കു മൊഴിയുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല
കാരണം എന്റെ മൊഴികള്‍ നിനക്കു മാത്രം

പ്രിയേ,എനിക്കു കേള്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല
കാരണം നിന്‍ സ്വരം മാത്രമെന്‍ കാതില്‍

പ്രിയേ,എനിക്കു ഗന്ധമറിയുന്നില്ല
കാരണം നിന്‍ സുഗന്ധം മാത്രം ഞാന്‍ അറിയുന്നു.

പ്രിയേ,എനിക്കു ചിന്തകള്‍ ഇല്ല
കാരണം എന്റെ ചിന്തകള്‍ നീയാണു.

പ്രിയേ,എനിക്കു നടക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല
കാരണം ഞാന്‍ നിന്നൊടൊപ്പം നടന്നീടുന്നു.

പ്രിയേ,എനിക്കു ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇല്ല
കാരണം നിന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ എന്നില്‍ നിറഞ്ഞിടുന്നു.

പ്രിയേ,എനിക്കു ചുംബനമേകാനറിയില്ല
കാരണം ഞാന്‍ നിന്നെ മാത്രം ചുംബിച്ചിടുന്നു.

പ്രിയേ,എന്റെ കൈകള്‍ നിശ്ചലം
കാരണം  എന്‍ കൈകള്‍ നിന്നെപ്പുണര്‍ന്നിടുന്നു.

പ്രിയേ,എനിക്കു സ്നേഹിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല
കാരണം ഞാന്‍ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment