സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Monday, 21 May 2012

വിവാഹം

മുദ്രണം ചെയ്തുനിന്‍ മനസു
എന്‍ ചുവപ്പു മഷികൊണ്ടു.
പതിഞ്ഞതില്‍ തീയതിയും
മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത സ്ഥലവും

നമ്രശിരസ്കയായ് നില്‍ക്കുന്ന നിന്നെ-
കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ കടിഞ്ഞാ-
ണിടും പോല്‍ പൂത്താലി-
ച്ചരടു കൊണ്ടൊരാണ്‍കെട്ടു കെട്ടി

ഉയരുന്നു കുരവയും പുഷ്പ-
വര്‍ഷവും ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍
നിനച്ചുപോയ്  വിവാഹമൊ-
ഈ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ വച്ചു തന്നെയൊ

ചുറ്റുമുണ്ടൊരു പത്തായിരം പേര്‍
സാക്ഷിയായ് പൂമാലയും ചാര്‍ത്തി
വെറ്റില വച്ചെനിന്‍ വലംകൈകൊര്‍ത്ത്
പുതുജീവന മണ്ഡലം വലംവച്ചു

മനസിന്‍ പടിവാതിലില്‍ വലം-
കാല്‍ വച്ചു കയറി നീ
നിന്നിലെ എന്നിലും, എന്നിലെ നിന്നിലും
തെളിയുന്ന ദീപമായ് ഈ സംഗമം
No comments:

Post a Comment