സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Sunday, 16 June 2013

മിഴിയിലെ കവിത

മിഴിയില്‍ നിറയും കവിതേ..
എന്റെ മഴയായ് തുളുമ്പും കവിതേ..
സ്വപ്നം വിരിയിച്ച കവിതേ..
കണ്ണില്‍ താളം ഉതിര്‍ക്കുന്ന കവിതേ..

ഈമഹാഗീതികളെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു
മൗനം ചൊരിയുന്ന കവിതേ..
ചേമ്പിലത്താളിലെ തുള്ളിപോല്‍
പ്രണയം ഒഴുക്കിയ കവിതേ..

ദുഃഖങ്ങളത്രയുമെല്ലാം തൂവിക്കളഞ്ഞു-
പുഴയായ് ഒഴുകിയ കവിതേ..
മനമൊരു പമ്പരമാകുമ്പൊളൊക്കയും
മാനസിയായ് വരും കവിതേ..

കണ്ണിലെ കാണാവിളക്കായെന്നും
ചിരിതൂകി നിന്നൊരു കവിതേ..
എന്നിലെ എന്നെനീ ഞാനാക്കിമാറ്റിയ
ഐശ്വര്യ ദേവതേ.. എന്റെ കവിതേ..

Saturday, 8 June 2013

പ്രണയം പകർന്നവളെ

പ്രണയം പകർന്നവളെ..
എന്റെ പ്രണയം കവർന്നവളെ..
ചിറകുള്ള സ്വപ്നം  നിദ്രാതടത്തിൽ
നീന്തിടും അരയന്നമായ്..
നീന്തിടും അരയന്നമായ് ..

പൂമുഖംവിരിയുന്ന സന്ധ്യയിൽ 
ദീപം വിളങ്ങുന്നപോലേ..
മിഥുനം പൂത്തയുഗത്തിലെ 
വരവേണിയായഴകോടേ..

നിലാവിന്റെ  തീരം ചൊടിയിൽ 
വിരിച്ചെന്റെ കരപടം തേടിനിന്നൂ..
നീയെന്റെ ഉൾത്തടം കുളിരാൽപൊതിഞ്ഞൂ..
കരിയിലക്കാറ്റിലിളകുന്ന വാർമുടി 
എൻനേർക്കുനീളെ പറന്നൂ..

ഈ ജന്മതീരത്തു നീകാത്തു നിന്നപോൽ
മറ്റാരുമില്ലഭൂവിൽ .
നിന്റെ പ്രണയതീരം പുല്കിയി-
ത്തിരയായ് പുണരുന്നു ഞാനും