സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Saturday, 5 May 2012

വേദന

മനസിന്‍ പിന്‍വാതിലിലൂടെ ഒളിവിന്‍-
നോട്ടവുമായ് നില്‍ക്കുന്നീ വേദന..
തക്കം പാര്‍ത്തിരിക്കുന്നീ നോവിന്‍-
അമ്പുകള്‍ തൊടുക്കാന്‍

സുഖ-ദു:ഖ രണഭൂവാം മനസില്‍..
സുഖ-ദു:ഖ രണഭൂവാം മനസില്‍..
ഏകനായ് സ്നേഹായുധം
കൊണ്ടിന്നു യുദ്ധം നടത്തുന്നു ഞാന്‍
പോരാളിയല്ല ഞാന്‍..
പോരാളിയല്ല ഞാന്‍ മമ-
ഹൃദയം മുറിച്ചു നല്‍കുമൊരുമേകലവ്യന്‍!!

ഇന്നു ഞാന്‍ നിരായുധനീ ഭൂവില്‍..
ഇന്നു ഞാന്‍ നിരായുധനീ ഭൂവില്‍..
എങ്കിലും ഒളിയംബുകള്‍..
എങ്കിലും ഒളിയംബുകള്‍ മാത്രം..
എങ്ങുനിന്നോ ഗഗനം മുറിച്ചെത്തിടും.

ഉന്നമതില്‍ത്തന്നെ കുറിച്ചു വച്ച-
ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണതെന്നു നിശ്ചയം!!
ഉന്നമതില്‍ത്തന്നെ കുറിച്ചു വച്ച-
ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണതെന്നു നിശ്ചയം!!
തടുക്കുവാന്‍ എന്‍ കയ്യില്‍ പരിചയുമില്ല!!
തറച്ചിടുമതു ഒത്ത നടുവില്‍ തന്നെ..

എന്‍ കൂടെയില്ല പവനതനയന്‍..
എന്‍ കൂടെയില്ല പവനതനയന്‍..
എന്‍ കൂടെയില്ല സപ്താവതാരപുരുഷന്‍..
എന്‍ കൂടെയില്ല സപ്താവതാരപുരുഷന്‍..
എങ്കിലുമൊരു മൃതസഞ്ചീവനി തേടി
എങ്ങോ നോക്കിക്കിടപ്പു ഞാന്‍!!!

4 comments:

 1. Realy nice Rajeev.. Continue Writing.
  Expecting more from you.- Manus

  ReplyDelete
 2. Nice one. :) keerthi

  ReplyDelete
 3. Nice..
  -arun

  ReplyDelete