സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Wednesday, 5 August 2015

മാദനി

പിന്നെപ്പറയാമെന്നു കരുതിയ വാക്കുകൾ 
ചിന്നിച്ചിതറിയെന്തോ പറഞ്ഞു..
കന്നിനിലാവിൽ കറുകപുല്ത്തകിടിയിൽ 
നിന്നെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു കിടന്നു.. 

പിച്ചകപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം ചൊരിഞ്ഞു നീ 
അച്ചാരം വാങ്ങുവാൻ വന്നവളോ
കണ്ണുതുറക്കാതെ കേൾക്കാതെ  നീ 
വീണ്ടും അശക്തയായ് ശയിയ്ക്കുന്നു..
കണ്ണുതുറക്കാതെ കേൾക്കാതെ  നീ 
വീണ്ടും അശക്തയായ് ശയിയ്ക്കുന്നു..

പ്രേമം ജനിയ്ക്കാതെതന്നെ  മരിച്ചു 
കാമം പക്ഷെ പലതായ് ജനിച്ചു 
രോമകൂപങ്ങളിൽ തളിർത്തിട്ട-
കാമം നിന്നെ വിഴുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി..
രോമകൂപങ്ങളിൽ തളിർത്തിട്ട-
കാമം നിന്നെ വിഴുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി..

അച്ചാരവുമില്ല,  പ്രേമവുമില്ല;
തുച്ഛ്മാം  ജീവിതം, ബാക്കിയായ് നിന്നിടും !
തുടർക്കഥ പാടുവാൻ മാനവർ
പഠിച്ചതറിയാതെ നീ അലയുന്നു..
തുടർക്കഥ പാടുവാൻ മാനവർ
പഠിച്ചതറിയാതെ നീ അലയുന്നു..