സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Wednesday, 2 April 2014

കാറ്റ്

മിണ്ടാതെപോയ കാറ്റിന്റെ 
         കൂടെയെന്റെ
ആത്മാവും ഊര്‍ന്നു
           പോകയായ്..

ചിതറിക്കിടക്കുന്ന 
          നഗ്നപുഷ്പത്തിന്‍
സുഗന്ധവും  
        എന്റെ കൂടെവന്നു

പാഴ്മരച്ചില്ലയില്‍ 
        ഉറങ്ങിനിന്നിടും
പഴുത്തിലകളും 
        കൂട്ടമായ് വന്നു

നിലാവിന്റെ 
         നിശബ്ദവലയമിക്കാറ്റില്‍
ചൂളം വിളികളായ്
          ഭേദിച്ചുപോയ്

തണുത്തഭൂമിതന്‍ 
         മാറില്‍തെന്നി-
യാകാശം താണ്ടി 
         പായുന്ന കാറ്റേ

താഴേക്കു നോക്കൂ..
         എന്റെ മെയ്ത്തടം
നിദ്രയില്‍ത്തന്നെ, 
          നിദ്രയില്‍ത്തന്നെ.

പ്രഭാതംവരെ 
          കാത്തുകിടക്കുമെന്‍
ദേഹത്തിലേക്കാത്മാവിനെ
          മടക്കിടുക.

ഉണരട്ടെ ഞാന്‍ 
         ആ പുലരിയില്‍
വീണ്ടുമാക്കാറ്റായ് 
           എന്നെ ചുറ്റിനടക്കൂ..