സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Wednesday, 23 May 2012

ഗദ്ഗദങ്ങള്‍

ചുവന്ന രക്തക്കടല്‍ ചുറ്റിക്കിടക്കും-
മനമാം മരതകദ്വീപിലുണ്ടൊരു-
പവിഴം കാക്കും മനസ്വിനി, മീട്ടുന്ന-
ശ്രുതികളല്ലോ ഈ ഗദ്ഗദങ്ങള്‍..


മൂകമാം ദ്വീപിനെയുണര്‍ത്തി-
യിവള്‍ തന്‍ കരങ്ങളാല്‍
ലാളന പരിലസിതം കൊടുത്തു-
തന്‍ തംബുരു രാഗധാരയായ്..

ഓര്‍മ്മകളായവള്‍ ശബ്ദലേഖനം ചെയ്തു-
യീ സ്വരതന്ത്രികള്‍ തന്‍ സംഗീതം-
പിന്നയീ മരതകത്തുരുത്തിലെ മായത്ത-
ഉണര്‍ത്തുപാട്ടായ് മുഴങ്ങിടാന്‍.

ആനന്ദ കേളിരവം മുഴക്കിയിവളെപ്പൊഴൊ-
വ്യഥതന്‍ പരിതാപ ശ്രുതിയും തുടുത്തു
ഈ രണ്ടു രാഗവും എന്‍ മിഴികളെ-
യാര്‍ദ്രത തന്‍ ആലേപനം ചാര്‍ത്തി.

ഗദ്ഗദ സംഗീത മഴ ചൊരിയുകയെന്‍-
മാനസസുന്ദരി  ഈ പവിഴം കാക്കുക്ക-
യീ മാനസ ദ്വീപിലെ നാഗമായ്.
സാന്ദ്രമാം സംഗീതമെന്‍ മനസിന്‍-
അടിത്തട്ടിന്‍ ആഴങ്ങളില്‍ ഊളിയിടട്ടെ

No comments:

Post a Comment