സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Friday, 27 April 2012

ബന്ധങ്ങള്‍

ചങ്ങലക്കൊളുത്തായി ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നീ-
ബന്ധങ്ങളോരോന്നും
ചാലകമായൊരീ കണ്ണികള്‍ ചാരെയിരുന്നു
കാണാപ്പുറങ്ങള്‍ തിരയുന്നു
ഇവയൊന്നു ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതോയി

ബന്ധം, അതൊ ഇതു ബന്ധനമോ

സ്നേഹത്തിന്‍ ആലയിലുരുക്കി
ഒരുക്കിയ അച്ചിലെ കണ്ണിയാണോയിത്
അതൊ,കാറ്റത്തുലഞ്ഞു നിന്നൊരാ വള്ളിയിലെ-
തോരണ വര്‍ണ്ണ പത്രങ്ങളോ

ഈ ബന്ധങ്ങളേല്ലാം പേരോതി വിളിച്ചു നാം
ഹൃദയത്തിന്‍ കണ്ണിയില്‍ കോര്‍ത്തിടുംബോള്‍
അറിയാതെയൊന്നീ കണ്ണിയകന്നാല്‍
നീറും തുരുംബു കഷ്ണമായ് മാറുമെന്‍ മനം

കാണാമറയത്തിരുന്നു കാണുന്നതും
നിശ്വാസമായരികിലെത്തുന്നതും
കരമൊന്നു ചേര്‍ന്നു നെഞ്ചോടണയുന്നതും
അധരങ്ങളലിയുന്നതും ഈ ചങ്ങലക്കുരുക്കില്‍

മണ്ണിലെ പച്ചയാം മനുഷ്യര്‍ നാം
പരസ്പരം മനസെന്ന കണ്ണിയില്‍കോര്‍ത്തീ-
സ്നേഹച്ചങ്ങല തീര്‍ത്തു നല്‍കാം
സ്നേഹംനിറഞ്ഞൊരി ബന്ധത്തിനു
പേരില്ല പെരുമയില്ല No comments:

Post a Comment