സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Wednesday, 4 April 2012

ഓര്‍മ്മയില്‍ പ്രിയസഖീ

ഇലപ്പൂക്കള്‍ പൊഴിഞ്ഞൊരീ-
ജീവിതസായാഹ്നത്തിലിന്നു-
ഞാന്‍ തനിയെ നടന്നുനീങ്ങവെ
അടിതെറ്റി വീഴാതെയെന്നെ-
കാത്തൊരീ  മധുരമാം ഒര്‍മകള്‍

"
കാര്‍ത്തിക വിളക്കിന്നരികില്‍ തെളിഞ്ഞൊരാ-
മുഖമെന്‍ മനസില്‍ തിരിതെളിയിച്ച നാള്‍
ഒരു ജന്മസുകൃതമായ് അണിയിച്ച താലിയു-
മായ് സഖിയെന്‍ വാമഭാഗം ചേര്‍ന്നൊരാ വേളയില്‍

പിന്നെയോരൊ ദിനങ്ങളും പോരാതെ-
വന്നുനിന്‍ പ്രേമത്തിന്‍ ആഴത്തിലെത്താന്‍
മനസില്‍കുറുകിയ കിന്നരിപ്രാവിന്റെ
മധുരസ്വരങ്ങളെന്‍ ജീവിതതാളമായ്

 സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അക്ഷയ പാത്രമാണെന്‍-
സഖി പകര്‍ന്നോരൊ അമൃതകണങ്ങളും
ബാക്കിവച്ചെപ്പൊഴൊ യാത്രയായെന്‍
വാമഭാഗവും ശൂന്യമായ് "

ഇന്നെന്റെ യാത്രയിലിടറുന്ന
കാലടി കാക്കുവാനരുമില്ല
കൂട്ടായുണ്ടൊരീ ഓര്‍മ്മതന്‍ ഊന്നുവടിയുമായ്
നിന്നിലേക്കെത്തുവാന്‍ യാത്ര തുടരുന്നു..
http://www.youtube.com/watch?v=Q_OfYhEWKak

No comments:

Post a Comment