സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Wednesday, 18 April 2012

അകത്താളുകള്‍

അനന്തമായൊരീ പുസ്തകത്താളുകള്‍
ഇവയെല്ലാമൊരമ്മതന്‍ മക്കളല്ലോ
ജനിപ്പിച്ചതിന്നു സര്‍ഗശക്തിയുടെ-
ബീജമാം മഷിത്തുള്ളികള്‍

വടിവൊത്തതൊ, ചിലതു മടങ്ങിയതൊ
അതൊ കീറിയതോ,എല്ലാം 
കറുത്തക്ഷരങ്ങള്‍ പതിഞ്ഞ
പഴമ മണക്കുന്ന പുത്തനാം പുരാവസ്തുക്കള്‍

മറയാത്ത സംസ്കാരമാണതിന്‍ സത്യം
അലിയാത്ത പൈതൃകമാണതിന്‍ പുണ്യം
തോരാത്ത തപസ്യയാണതിന്‍ ഭാവം
നേരിന്‍ വെളിച്ചവുമേകുവാനാണതിന്‍ ധര്‍മ്മം

എന്‍ വിരലുകള്‍ തലോടി മറയുന്നതാളിലെ
അംബുകളാണതിന്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍, എന്‍
ഹൃത്തില്‍ പാഞ്ഞു തറച്ചുപോയ്, നിണഭരിതമായ്
ആ രക്തമിന്നെന്‍ മഷിത്തണ്ടു നിറക്കുന്നുവോ -
പുതിയ താളുകള്‍ക്കായ്

No comments:

Post a Comment