സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Monday, 26 March 2012

മഴത്തുള്ളിയുടെ പുനര്‍ജന്മം

ആകാശനീലിമയിലെ സുന്ദരി-
യാകാന്‍ കൊതിച്ചൊരി വിണ്മേഘമിന്നു-
കാര്‍മുകിലായ് മാറിയേതോ-
കര്‍ക്കിടക രാവിന്‍ പേറ്റുനോവുമായ്

അമ്മയിന്നു ഗര്‍ഭം ധരിച്ചൊരീ മഴകണം
ജന്മം കാത്തിരിപ്പായീരാവില്‍
സൃഷ്ടികര്‍ത്താവിന്നനുഗ്രഹിച്ചൊരീ നേരത്ത്
പുഷ്ടിയാമൊരു നീര്‍ബിന്ദുവിന്നുജാതമായ്

അടര്‍ന്നുപോയൊരീ തുള്ളിയിന്നു പുക്കിള്‍-
ക്കൊടി ബന്ധമില്ലാതെയൊന്നുകാണാതെ
ക്ഷണികമായൊരീ യാത്രയിലിന്നുകൂട്ടായ്
കണികകള്‍ ഒരോന്നുവന്നുചേരവെ

മിന്നല്‍ പ്രകാശത്തിന്നഴകില്‍
കനല്‍ പോലെതെളിഞ്ഞൊരീമുത്ത്
ഭൂമിതന്‍ മാറോട്ചേരവെ
മമജീവനിന്നണഞ്ഞു പുതുജീവനേകാന്‍

പ്രയാണമായേതോ സാഗരമാം സ്മശാന-
മായൊരീ നീര്‍പരപ്പില്‍
താതനിന്നുദിച്ചുണര്‍ന്നീ പഞ്ചാശ്വത്തിനൊപ്പം
കാത്തിരുന്നീക്കണം മറ്റൊരുപുനര്‍ജന്മത്തിനായ്

1 comment: