സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Saturday, 3 March 2012

കുഞ്ഞുപ്രണയം


കണ്ണും കണ്ണും കണ്ടു കൊതിച്ചു -
കണ്ടാല്‍ മിണ്ടൂല്ലേ
മിണ്ടാപ്പൂച്ചക്കു കല്യാണത്തിനു-
മാല കൊരുത്തില്ലേ..
ആരും കാണാ പുസ്തകത്താളിലെ 
കഥ പറഞ്ഞില്ലേ..
ആരും കാണാ പൊന്മയില്‍ 
പീലി നീ ഒളിച്ചു വച്ചീല്ലേ..
കണ്ണാടിക്കടവത്തു 
ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞീല്ലേ..
അന്നു മതിയോളം ചക്കരമാമ്പഴം 
തിന്നാന്‍ കൊതിച്ചീല്ലേ.
ആരും അറിയാതെ പറയാതെ മഴ മഴയോ...
കാണാമറയത്ത് കാണാതിരുന്നപ്പോള്‍ 
കാണാന്‍ കൊതിച്ചില്ലേ..
കണ്മിഴിക്കോണിലെ കണ്മഷിക്കൂട്ടുകള്‍ 
കഥപറഞ്ഞീല്ലേ..
ഒന്നും മിണ്ടാതെ അറിയാതെ മഴ മഴയോ..

No comments:

Post a Comment