സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Saturday, 3 March 2012

കല്പടവുകള്‍


എന്റെ ഏകാന്തതയിലെ 
പുണ്യമല്ലെ നീ..
ഏകനായ് ഞാന്‍ തേടും 
സത്യമല്ലെ നീ

എന്‍ എകാന്തത- 
വാചലമാകുന്നു
നിന്‍ സത്യത്തെ 
അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍

നിനക്കായ് കാത്തിരുന്നു 
ഈ പടവില്‍ ഒരു
നറു നിലാവയ് നീ വരുമൊ

നിന്‍ അരികില്‍ വരാന്‍ 
കൊതിച്ചു ഞാന്‍
ഈ പടവില്‍ ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍  
മോഹിച്ചു.

കയ്യിലിരുന്ന കല്ലുകള്‍ ഈ കുളത്തില്‍ 
ഓളമുണ്ടാക്കുമ്പോള്‍
എന്‍ മനസു നിന്നെ 
തേടുകയല്ലേ

എന്നും ഈ മനസു 
നിനക്കായ് മാത്രം
ആ ഓളങ്ങള്‍ എന്നിലേക്കു 
അണയുന്നു

ഈ തണുപ്പും ഈര്‍പ്പം 
നിറഞ്ഞ പായലും
നമുക്ക് സ്വന്തമാവാന്‍ മാത്രമോ

എല്ലാം നമുക്കു മാത്രം , 
തണുപ്പ് നിന്നെ പുണരാന്‍
പായലുകള്‍ മെത്തയാക്കാന്‍

സ്നേഹമോടെ നാം തെളിനീര്‍ കുളത്തില്‍-
മുഖം നോക്കുമ്പോള്‍-
ആരൊ വലിച്ചെറിഞ്ഞു
ചെറുകല്ലുകള്‍...
കാലമാകും  പാറക്കല്ലുകള്‍

No comments:

Post a Comment