സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Saturday, 3 March 2012

ചെറു പുഞ്ചിരി

ആടിക്കളിക്കാം നമുക്കീ 
ആവണിക്കാലത്ത്

തുള്ളിക്കളിക്കാം 

നമുക്കീ മഴക്കാലത്ത്

ഏന്നുമോര്‍ക്കും 

കഥകള്‍ പറഞ്ഞീരിക്കാം
നമുക്കീ തണല്‍-

മരങ്ങളില്‍..

കണ്ണാരം പൊത്തിക്കളിച്ചീടാം
കാതോരം പാട്ടുകള്‍ 

പാടി നടന്നീടാം

പിന്നെയോരോ കായ്മണികള്‍ 

പറുക്കി നടന്നീടാം

എന്നുമോര്‍ക്കും മധുരമീക്കാലം..

No comments:

Post a Comment