സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Thursday, 5 July 2012

ശവപ്പറമ്പ്

ചാവുഗന്ധം ചുമന്നു  നില്‍ക്കും
ശവപ്പറമ്പിന്‍ കല്ലറക്കാടുകള്‍
കൂരിരുട്ടീന്‍ മറ വീഴിടുമ്പോള്‍
കുരച്ച്കൂവി കരയും ശ്വാനവര്‍ഗം

ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരിമിച്ചൊരു-
മണ്ണില്‍ക്കിടക്കാമിവിടെ ജീവകണമില്ലാതെ
ആര്‍ജ്ജിതമായതൊന്നും അരച്ചുതിന്നുവാന്‍
മര്‍ത്യനു കഴിയാത്ത മണ്ണിത്

കോലപ്രേതാദികള്‍ കോമരം തുള്ളും
കൊലക്കായ് വാളെടുക്കാതെ
അത്രിജന്‍ മറഞ്ഞ അമാവാസിയില്‍
പിത്തരസം ബാധിച്ചുന്മത്തരായവര്‍

ക്ഷുദ്രമായ് ദ്രവിച്ചു കിടക്കുംജഡങ്ങള്‍ക്കീടയില്‍
ഉദ്യമം മറന്നലയുന്ന ആത്മാക്കള്‍
കരഞ്ഞിടുന്നു പലകോണുകളിരുന്നു-
പരേതമായ വ്യര്‍ഥമോഹങ്ങളൊര്‍ത്ത്.

ഇക്കാഴ്ചകളൊക്കേ കണ്ടു മടുത്തു-
രിക്കുകയണു ഞാനീ  ശിലാവനികയില്‍
ആരൊക്കൊയൊ വന്നു തിരികൊളുത്തി-
ചിരിമറച്ചു മെല്ലെ മന്ത്രിച്ചിടാന്‍-
പണിതതാണിക്കല്ലറ പിരമിഡുകള്‍.

അണിയത്ത് ഈ ഓര്‍മ്മയുടെ ശവപ്പറമ്പില്‍..!!
അണിയത്ത് ഈ ഓര്‍മ്മയുടെ ശവപ്പറമ്പില്‍..!!

No comments:

Post a Comment