സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Monday, 23 July 2012

ഞാനൊരു ഗംഗ

നേരിന്റെ  നെറുകിലൂടൊഴുകുന്ന ഗംഗയില്‍
ആരിന്നു വിഷവിത്തു പാകി
തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കൂ ഉത്തംഗമായൊരീ
ജഢയിലെ പുണ്യമാം പ്രണയശൃഷ്ടിയെ

പവിത്രമീ ആത്മാവു ഒഴുകുന്ന പുളിനങ്ങള്‍
പുണ്യമായ്,മാറിയിക്കാലമത്രയും
കാലാന്തരത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും
പാപങ്ങളൊക്കെ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞിടും
മോക്ഷപ്രദായിക ഈ ഗംഗ

ഞാനൊരു ഗംഗ, മനുഷ്യ ഗംഗ
തീരങ്ങളില്ലാതെ ഓളങ്ങളില്ലാതെ
ശാന്തമായ് ഒഴുകുന്ന ഗംഗ
ആരൊക്കെയോ വന്നു സ്നാനം-
ചെയ്തുപോയീ  സ്നേഹഗംഗയില്‍
പിന്നീടു പാപത്തില്‍ച്ചുട്ട രക്തം വീണു-
മലിനമായ് ഈ ഗംഗ
പിന്നെയാരൊക്കെയൊ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിഷവിത്തു-
കിടന്നു മുളച്ചുപോയീസ്നേഹഗംഗയില്‍,
മോചനം കിട്ടിയോ നിനക്കെന്നെസ്നേഹിച്ച-
പാപത്തില്‍ നിന്നുമെന്നേക്കുമായ്

പ്രവാഹം തുടര്‍ന്നു ഞാനാം ഗംഗ-
അനസ്യൂതമെന്നതു തന്നെയോര്‍ത്ത്

വീണ്ടും ഭഗീരഥന്മാരെത്തിടുന്നു
വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു മറ്റൊരു മനസിനെ-
പുണ്യമാക്കാന്‍
പുതുപാപങ്ങളേറാന്‍ പോകട്ടെ-
ഞാനിന്നീ ഭഗീരഥനൊപ്പം


No comments:

Post a Comment