സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Friday, 1 July 2016

വധം

ഞാൻ ഭൂമിയാണ്, 
നിങ്ങളുടെ ഭൂമി.. 
ഞാൻ മണ്ണാണ്,
നിങ്ങളുടെ മണ്ണ്.. 
ഞാൻ ജലമാണ്,
നിങ്ങളുടെ ജലം.. 
ഞാൻ വായുവാണ്,
നിങ്ങളുടെ പ്രാണവായു.. 

ഞാൻ നിലനില്പാണ്...

ചിലതുണ്ട് ,എന്നും
ശത്രുവായ് നില്ക്കുന്നത് 

പലതുണ്ട് , ഇന്നും
മനസിൽ മായത്തത്.


ശത്രുവാണവർ,
എന്നെ മൂടിവച്ചവർ 

എന്നെ തൂക്കി വിറ്റവർ 
എന്നെ പലതായ് അളന്നവർ 
എന്നെ വിഷമയമാക്കിയവർ
എന്നെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നവർ

നന്മയുടെ ശീതമുള്ളിലുണ്ടെന്നാലും,

ധർമ്മത്തിന്റെ കാറ്റാണ് ശക്തി... 
ധർമ്മത്തിന്റെ കാറ്റാണ് ശക്തി... 
ശത്രുവിനെ വധിയ്ക്കാനാണെനിക്കിഷ്ടം 
നന്മയുടെ ഹേതുക്കളന്ധകരാകുമ്പോൾ 
വധമാണെനിക്കിഷ്ടം,കൊലപാതകമല്ലാ!

വധത്തിനു ശേഷമോ; വിചാരണവേണ്ട! 

ഞാൻ വിതുമ്പിക്കരയുേമ്പോഴും..
നന്മയുടെ ഗീതം മുഴങ്ങിയാൽ മതി.. 
ഒരു നന്മയുടെ ഗീതം മുഴങ്ങിയാൽ മതി.


5 comments:

  1. നന്മയുടെ ഗീതം മുഴങ്ങിയാല്‍ മതി.
    നന്നായി
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete