സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Thursday, 21 January 2016

സനാതനം

നിരന്തരമെത്ര ഒളിയമ്പുകള്‍
തറയ്ക്കുന്നു നെഞ്ചില്‍
വിറകൊണ്ടു നിന്നീലാ മണ്ണില്‍
തമസോ ചിന്തയില്‍ കൂടീല്ല 
പഴമ മണക്കുന്ന മണ്ണിലെ
നിത്യമാം ആത്മചൈതന്യമേ
നിന്നെലെ മുറിവുകള്‍ പൂക്കളായ്
പൂക്കുന്നതല്ലേയെന്നും ചരിത്രം
ചുവപ്പിച്ച കണ്ണുമായ് എത്തിയവരെല്ലാമാ
സത്യപ്രഭയിൽ  പിന്തിരിയുന്നു
ആടിന്റെ തോല്‍ ചമച്ചവര്‍
നന്മയുടെ ആചാരങ്ങളനുകരിയ്ക്കുന്നു.
ആയുധമേന്തി വംശം നശിപ്പിയ്ക്കാൻ 
ആവതില്ലാ ഒരുവനുമിഭൂവിൽ
സൃഷ്ടി താളത്തിൽ സനാതനമെന്നും 
അവതാരമാനവർ രക്ഷ നല്കും
ഭൂവിലെ പുണ്യഭൂവായ്  ലോകം 
ചമയ്ക്കുന്ന  ധർമ്മതപോവിനി 
വന്ദനം വന്ദനം നിത്യസനാതനേ 
വന്ദനം വന്ദനം ചിന്മയകാരിണി  


3 comments:

 1. നല്ല കവിത
  ഇഷ്ടമായി
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 2. അവസാനം നന്മതന്നെ വിജയിക്കും

  ReplyDelete
 3. വന്ദനം വന്ദനം നിത്യസനാതനേ
  വന്ദനം വന്ദനം ചിന്മയകാരിണി

  ReplyDelete