സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Tuesday, 16 July 2013

ഇടവഴികളിലൂടെ..

നീയൊരു ഇര, ദൂരയൊരു കര
വെയിലൊളി മായുകയോ
നിന്റെ ചിരിയൊളി മറയുകയൊ

വെണ്ണിലത്താലങ്ങളില്ല ,മണ്‍ചിരാതുമില്ല
ഈ ഇടവഴിയൊഴുകുകയാം ഭയകണംതൂവി !

മാംസഭോജി ദംക്ഷ്ട്ര രാകിമൂര്‍ച്ചകൂട്ടിന്നു
ഇവിടെ നീ തനിച്ചാവുന്നു

ഭക്ഷണമാവുന്നു
ഇരുതല വാളായ് ഈ ഇടവഴിയെന്നും

കനല്‍ക്കണം ബാക്കിപത്രം
നീറിത്തിളങ്ങി തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു
എല്ലം ഈ ഇടവഴി സാക്ഷി.

3 comments: