സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Tuesday, 14 February 2017

അകലെയോ സഖീ

എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കൊരു 
ചുവന്നപുഷ്പം മുറിവേറ്റു വീണു.. 
ഇറ്റിറ്റൊഴുകുന്ന രക്തബിന്ദുക്കളെൻ 
ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കാഴ്ന്നിറങ്ങി. 

നിൻ്റെ മൗനമാണതെങ്കിലാ-
സന്ധ്യകളെല്ലാം  അസ്തമിയ്ക്കുന്നതെൻ 
ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കാണെന്നു,
മറന്നുപോകയോ സഖീ 

കരഞ്ഞു  മഴയായ് മാറാൻ 
കഴിയില്ലെനിയ്ക്കീ  രാത്രിയിൽ 
ഹൃദയതത്തുടിപ്പു മുഴങ്ങുന്നു  
ഇടിനാദമെന്നപോലെ  സഖീ 

നീ തനിച്ചാണെങ്കിലും നിൻ്റെ 
ഗന്ധമലഞ്ഞുവരും  ശലഭമാം ഓർമ്മകൾ 
എന്തിനീ നീറ്റലിൽ ഒടുവിലായ് 
മുറിവേറ്റുവീണീ  ഹൃദയഭൂവിൽ സഖീ   

കരയല്ലേ നീ.. മനോജ്ഞമാം ഹൃത്തടത്തിൽ 
ഈ വിരഹതാപമെല്ലാം ഉരുകിയെൻ്റെ-  
ധമനികൾ നിറയട്ടെ, ഉണർന്നിരിയ്ക്കാം
നിന്നസാന്നിധ്യമകലും വരേയും സഖീ No comments:

Post a Comment